Вътрешни правила

Вътрешни правила по чл.244, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.140 от ППЗОП валидни от 15.04.2016г

Вътрешни правила по  чл.22г от Закона за обществените поръчки валидни до 15.04.2016г.

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.22 от ЗОП валидни до 15.04.2016г.

Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП валидни до 15.04.2016г.

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.8б  от ЗОП валидни до 15.04.2016г.