Архив-1

Заповед-№4728-227-12.01.2016г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

гр. Пазарджикбул.”Христо Ботев”115А тел.034480286, 034480278

emailpgim_pz@abv.bg

 

О Б Я В А

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик обявява провеждането на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния обект: Самостоятелен терен 150 кв.м. за изграждане на заведение за хранене, находящ се в двора на ПГИМ гр. Пазарджик, бул.”Христо Ботев”№115а, предназначен за заведение за хранене.

Първоначална месечна наемна цена-400лв., дължима само за учебните месеци. Консумативните разходи и такса смет на наетия обект са за сметка на Наемателя. Работно време на обекта от 6.00 до 20.00 всеки работен ден за учебните месеци. Депозит за участие 400 лв.

Кандидатът да има регистриран собствен обект за производство на храна-кухня майка, за срок не по-малък от 3 /три/ години назад.

Кратко описание за дейността на кандидата, свързани с предлагането на храна /топла кухня, бързо хранене, кетъринг и др./ за не по-малко от 5 /пет/ години назад.

 Декларация за наличие на поне един специалист по храненето, с не по-малко от 5 /пет/ години стаж, който ще осъществява непрекъснат контрол при приготвянето на храната.

Списък на предполагаемият екип /персонал/, който ще извършва обслужването на обекта, неговата квалификация и опит.

Наличие на най-малко 2 /две/ МПС-та, регистрирани в Агенцията по храните за разнос на храна.

Минималният брой на предлаганият асортимент от видове стоки-храни и напитки, не по-малко от 30 /тридесет/, който да включва: предлагани ястия от топлата кухня не по-малко от 3 /три/, салати не по-малко от 2 /две/ и пресни плодове не по-малко от 2 /два/ вида ежедневно.

Кратко описание за произхода на хранителните стоки и продукти, които кандидатът ще използва в заведението за хранене.

Търгът ще се проведе на 11.01.2016г. от 12.00ч.в сградата на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Цена на тръжната документация-10,00 лв. Оглед на обекта и получаване на тръжната документация всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. до 07.01.2016г. в ПГИМ. Дати за оглед на обекта: в тридневен срок след публикуване на обявата, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч.

Стойността на месечния наем се заплаща ежемесечно в срок до 5-то число на текущия месец по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Размерът на месечния наем се актуализира един път годишно на 01 януари с процента на годишна инфлация обявена от НСИ-София.

 

                                                                    Директор:

                                                                                                   / Т.  Благова /

 1С П Р А В К А , 2,

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4243,44,45,46,47,48,49,50,51,52,52,52,53.54,Sravnitelna_tablitsa;