ОБЯВА за търг на самостоятелна сграда

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик обявява провеждането на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния обект: „Самостоятелна сграда 51 кв.м., публична държавна собственост, предоставен за ползване на ПГИМ гр.Пазарджик,бул.“Христо Ботев“ № 115а, за осъществяване на търговска дейност, с предназначение  „Търговия с промишлени стоки“,

Първоначална месечна наемна  цена – 200 (двеста) лв. Наемът се заплаща ежемесечно в срок до 5-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯ  по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Режийните разходи и припадащата се такса смет на наетия обект са за сметка на Наемателя.

Основен и текущ ремонт на сградата са за сметка на Наемателя.

Работно време на обекта: всички календарни дни на годината.

Специални изисквания към кандидатите за немател: няма.

Депозит за участие 200 (двеста) лв.

Срок на наемното отношение – 10 /десет/  години.

Цена на тръжната документация – 5,00 лв., платими на каса.

Оглед на обекта и получаване на тръжната документация всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. до 08.03.2016 г. в ПГИМ.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 10.03.2016 г. от 12.00 ч. в сградата на ПГИМ гр.Пазарджик.

Кандидатът, спечелил търга следва да се снабди от свое име и за своя сметка с всички необходими разрешителни за ползване на обекта, съгласно българското законодателство.

Писмените предложения се подават и приемат от 9.00 до 16.00 ч. на 08.03.2016 г. в канцеларията на ПГИМ – град Пазарджик.